• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant Històric de licitacions
Consell Insular de Formentera
Up

Històric de licitacions

C19/2010 Projecte de l’obra “Peatonalització i instal·lacions del carrer Rocaplana i Plaça Europa"

C22/2010 Projecte de l'obra "Peatonalització i millora d'infraestructures de la Avda. Porto Salè"

C22-2010 Anunci Adjudicació definitiva "“Peatonalització i millora d'infraestructures Av. Portosalè"

C7/2011 Anunci de formalització de contracte "Construcció d'un trafo pel Poliesportiu de Formentera"

CFd1/2011 Licitació del contracte de l'obra "Soterrament de línies al Camí de Dalt de Porto Salé"

Anunci de l'ecomana de gestió de l'obra "Variant Es Pujols, Formentera"

C17/2011 Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil i Patrimonial

C10/2009 Explotacions turístiques al litoral del terme municipal de Formentera 2009-2012.

C1/2012 "Servei de manteniment de transmissió sense fils i xarxa Formentera Wi-fi

C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades al C/Major de Sant Ferran

C06/2012 Instal·lació i soterrament contenidors 2ª fase

C7/2012 Variant Sant Ferran oest

MOD. 1-2012 Anunci de la modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus urbans, neteja viària i manteniment de zones verdes

MOD C1-2013 Anunci modificació del contracte "Peatonalització i instal·lacions en C/Rocaplana i Plaça Europa as Pujols"

C10/2017 “Restauració i adequació de la planta baixa i exteriors del Far de la Mola com a equipament públic cultural. Formentera”

C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 Sant Ferran, Formentera

C3/2012 "Contractació d'una mútua, per accident laboral i no laboral i malaltia comú o professional

Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de futbol (21-09-2012)

C05B/2012 "Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i maquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments ubicades en el mateix"

C14/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de la Savina, Formentera

C2/2012 Contracte de gestió de servei públic de l'escola municipal de vela

C03/2013 Explotació serveis de temporada a les platges del TM de Formentera, període 2013-2020, temporada estiu 2017

C01-2013 Casal Social i dependències del Consell Insular de Formentera a la Mola"

Anunci gestió temporal Casal de l'Esport

C05/2018 Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i professional del Consell Insular de Formentera

C04-2013 Projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la Torre des Pí des Català, així com la direcció de l'obra.

C06-2013 Alienació dels terrenys i l'habitatge "Ca Ses Ferreres", ubicat a la Mola (Formentera) propietat del Consell Insular de Formentera

C07-2013 Comunicacions de veu i dades del Consell Insular de Formentera

C10/2013 Remodelació voreres costat oest de l'Avinguda Mediterrànea a la Savina

C01-2014 "Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i profesional del Consell Insular de Formentera".

Conveni de col·laboració entre el CIF i Telefònica de España, S.A.U Variant Sant Francesc i Crta d'Es Cap

C03-2014 Servei Redacció del Projecte Bàsic i d'Execució per a la Restauració de la Torres des Pí des Català, així com la direcció de l'obra

C04-2014 Creació d'una llicència de taxi adaptat TM Formentera

Anunci Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle de turisme pels anys 2014 i 2015, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de dia 9 de maig de 2014

Acta de Constitució de la mesa de contractació per a l'adjudicació d'una llicència municipal de vehicle d'autotaxi adaptats per a persones amb mobilitat reduïda (PMR)

Acta de Comprovació de la documentació administrativa presentada per a l'expedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera

Acta de la Reunió per a la comprovació de l'esmena de documentació administrativa presentada per a l'exoedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de formentera

Anunci d'aprovació de la llista provisional d'admesos per a participar al sorteig d'autoritzacions de llicències estacionals, segons les instàncies presentades per ordre cronològic

Acta del sorteig públic per a determinar els torns dels adjudicataris d'autoritzacions estacionals segons pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehícle turisme per als anys 2014 i 2015 en el Municipi de Formentera

Resolució de Presidència de dia 25 de juny de 2014, aprovant llistat d'adjudicataris d'autoritzacions temporals

C07/2014 Subministrament d'un vehicle amb destinacio a la Policia Local

C10/2014 Negociat Equipament informatic per a serveis critics

C13/2014 Rehabilitació de la torre des Pí des Català

C12/2014 Alienació dels terrenys i l’habitatge “Ca ses Ferreres” ubicat a la Mola (Formentera), propietat del Consell Insular de Formentera

C09/2014 subministrament equip de projecció de cinema digital 2k per al Cinema Municipal de Formentera

C15-2014 Subministrament materials per al sistema d’identificació i numeració dels habitatges i punts geogràfic especifics de l’illa de Formentera

C17/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de La Savina, Formentera

C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera, periode 2015-2020

C06/2015 Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i màquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments

C08/2015 Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i drets del Consell Insular

C09/2015 Suministrament d'una trituradora de restes vegetals

C10/2015 Suministrament recol·lectadora de cereals pel Consell Insular de Formentera

C11/2015 Subministrament d’equipaments i maquinària agrícola destinat al Consell Insular de Formentera

Remodelació del carrer s'Aigua dolça al nucli urbà des Pujols

C02/2016 Redacció del Pla Director Insular de residus urbans de Formentera

C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera període 2016-2020

C09/2016 Pla d'actuació en matèria de transport públic

C01/2016 Negociat Gestor expedients actes i acords

C12/2016 Licitació i exposició plec clàusules administratives per a l'adjudicació de l'obra "Renovació del paviment i serveis diversos d'infraestructures as Pujols (Formentera)"

Licitació per a l’adjudicació del contracte “Explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera període 2017-2020” Lot 33

C03-2013 Contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020"

C04/2015 Explotació dels serveis de temporada que es relacionen a l’annex III al litoral del TM Formentera, període 2015-2020

C05/2017 Tanatori municipal Formentera

C02/2017 Subministrament de dos vehícles híbrids amb destinacio a la policia local

C04/2017 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Formentera

C07/2017 Projecte bàsic i d'execucio "Reforma i adequació dels carrers Guillem de Montgrí i València (Formentera)"

C11/2017 Aprovació inici expedient “Subministrament, transport, posada en marxa i manteniment d’un sistema de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat als nuclis urbans de l’illa de Formentera”.

C01/2018 Abalisament de platges al TM de Formentera

C02/2018 Ampliació del centre de dia per a persones dependents

C04/2018 Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme per als anys 2018 i 2019 a l’illa de Formentera

C03/2018 Accés a sa Tanca d'Allà Dins

Anuncio exposición proyecto "Variante zona escolar Sant Francesc"

Anunci exposició projecte Instal·lació de contenidors soterrats 2ª fase

Anuncio Proyecto urbanización "Circunvalación Es Pujols, Formentera"

Projecte de millora del tancament, ampliació i control d'accessos a l'abocador.

Projecte "Variant Sant Ferran oest"

C4/2012 Projecte de l'obra "Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 de Sant Ferran, Formentera

Anunci avocació competències contractes de lloguer de locals

Projecte d'execució "Vial de circumval·lació surest del nucli urbà de Sant Francesc Xavier" Illa de Formentera

Projecte d'obres anomenat "Carretera Es Cap (Formentera)"

Projecte Remodelació voreres de la Savina

Exposició del Projecte Bàsic i d'execució "Vial de continuació del C/ Aigua Dolça del Nucli des Pujols" (Formentera)

Projecte Remodelació voreres de la Savina Fase II

Anunci exposició del projecte “Millora d’infraestructures urbanes als carrers Sa Maquina i Estany des Peix a la Savina (Formentera)”

C06/2014 Remodelació de voreres costat est de l'avinguda Mediterrània a la Savina"

Projecte Nau per a la Cooperativa del Camp a Formentera

C06/2016 Abalisament de les platges del TM de Formentera

C03/2016_Aprovació de l’expedient i encomana de gestio a TRAGSA del servei “Seguimiento y control de las, poblaciones de Morrut Roig o Becut Vermell (Rhynchophorus Ferrugineus)”

C07/2016 Negociat sense publicitat Subministrament plaques de senyalitzacio de rutes verdes

Projecte de Remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli urbà des Pujols a l'illa de Formentera

Projecte Urbanització UA-POL 03

Exposició pública del projecte d’obres “Renovació del paviment i serveis diversos d’infraestructures as Pujols (Formentera)”

Exposició pública de projecte executiu Rehabilitació i canvi d'ús com equipament públic cultural de la planta baixa del Far de la Mola, Formentera

Anunci exposició pública del projecte d’obres anomenat “Reubicació de l’Escola de Vela de Formentera”

C12/2018 Projecte de reforma de l'avinguda Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran (fase 1)

2019/6301 MOD01/2019 Projecte modificat de reforma de l'Avinguda Joan Castelló i Guasch a Sant Ferran Fase I Actes de preus contradictoris

Projecte bàsic i d'execució d'implantació de diferents usos esportius a l'aire lliure a Sant Francesc Xavier (10/10/2019)

C20_2019 Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran-Formentera (25/11/2019)

C9_2020 Remodelació de l'avinguda Miramar i carrer Punta Prima es Pujols (25/06/2020)

Anunci autorització per a l'explotació del bar cafeteria annexe al camp de futbol

C10_2020 Parc infantil a Sant Ferran, TM Formentera

C5/2012 Explotació del bar del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera

C12/2015 Projecte de remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli des Pujols a l’illa de Formentera

C15/2011 MIllora de paviment i infraestructures al C/Tarragona a Sant Ferran

C08/2017 Projecte bàsic i d'execució "Adequació de local per a activitat administrativa a C. de Mallorca, Sant Ferran (Formentera)"

C21/2010 Memòria I.E.S. Marc Ferrer"

Anunci exposició projecte rehabilitació ferm la Savina- Es Pujols

Correció del Projecte acondicionament ferm PM 820-2 entre La Savina i Es Pujols

Correció anunci exposició "Projecte Rehabilitació ferm PM 820-2 La Savina-Es Pujols"

C08/2011 Anunci de l'encomana de gestió de l'obra "Acondicionament Carretera PM 820-2"

C21/2010 Anunci adjudicació "Ampliació IES Marc Ferrer de Formentera

C03/2011 Anunci adjudicació subministrament "D'un Tractor i una trituradora de Pedra"

C5/2011 Licitació del subministramnet "Compra de maquinària esportiva pel poliesportiu de Formentera"

C3/2010 Anunci formalització contracte "Adquisició d'una oficina mòbil per a la Policia Local

C6-2011 Anunci licitació "Explotació del centre de descontaminació de vehicles"

C6/2011 Anunci adjudicació "Gestió del Centre de descontaminació de vehicles fora d'ús "

CFd2/2011 Anunci licitació "Subministrament de clorur d'octadecyltrimethylammonium"

C08-2013 "Subministrament de materials per al sistema d'identificació i numeració dels habitatges disseminats i punts geogràfics específics de l'illa de Formentera".

C16-2011 Gestió Escola Municipal de Tennis de Formentera

Anunci Exposició Publica Projecte bàsic i d'execució i estudi de seguretat i salut per a la construcció de pistes de tenis i paddel annexas al camp de futbol de Formentera

C11-2011 Anunci exposició projecte "Construcció d'edificacions annexes pistes de tennis i pàdel"

C11/2011 Obra "Construcció d'edificacions annexes a les pistes de tennis i pàdel"

C10/2011 Construcció de pistes de tennis i pàdel annexes al camp de futbol de Formentera

P1/2011 Anunci adjudicació servei campanyes publicitàries en l'àmbit nacional

P3/2011 Anunci adjudicació servei campanyes publicitàries en mitjans electrònics

P2/2011 Anunci adjudicació servei campanyes publicitàries en l'àmbit europeu

Anunci adjudicació del contracte del "Subministrament d'equipament per a educació vial"

C18/2010 Anunci exposició pública del projecte de l'obra "Completació d'infraestructura del carrer de Sant Antoni al nucli urbà de Sant Francesc"

C13/2010 Anunci exposició pública del projecte de "Clausura de s'abocador de residus no perillosos des cap de Barberia"

C12/2010 Anunci exposició pública del projecte de l'obra "Construcción de centro de descontaminación de vehículos fuera de uso"

C20/2010 Anunci licitació definitiva per a la "Redacció del projecte de regulació de fondejos i direcció del'obra"

C25/2009 Anunci d'adjudicació definitiva de contracte de l'obra "Peatonalització i millora d'infraestructures dels carrers Passeig Llaud verd, Arxiduc Lluis Salvador, C. Eivissa i C. Isidor Macabich"

C11/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Instalación de placas solares térmicas en la piscina municipal de Formentera"

C13/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Clausura de l'abocador de residus no perillosos de l'abocador de es Cap de Barberia"

C24/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Dotació d'infraestructures al nucli urbà del Pilar de la Mola"

C14/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte del servei "Redacció projecte bàsic i d'execució per a la millora d'infraestructures al nucli urbà de La Savina"

C10/2009 Anunci adjudicació definitiva "Explotació per tercers dels serveis de temporada en el litoral del terme municipal de Formentera, període 2009-2012"

C12/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Construcción de Centre de descontaminació de vehícles fora d'ús"

CFD2/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Pavimentació i soterrament de línies d'electricitat i telefonia del Camí de Can Vicent Costa"

C16/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte "Compra d'un local polivalent al nucli urbà del Pilar de la Mola"

C6/2010 Anunci adjudicació definitiva del servei "Redacció del projecte de peatonalització i instal·lacions al carrer Rocaplana i plaça Europa"

CFD1/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Pavimentació i Soterrament de linies Camí Ophiusa-Can Simonet"

C19/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte "Subministrament de tres vehícles per a la Policia Local"

C16/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de servei "Servei Públic de gestió dels accessos i zones d'estacionament a una part del Parc Natural de Ses Saliens, mitjançant procediment negociat sense publicitat"

P01/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte del servei per a "L'organització, planificació i execució de la I Volta a Formentera en Kayac"

C39/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del servei "Redacció projecte europeu Flipper"

C05/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Execució de reductors de velocitat a l'illa de Formentera"

C03/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte del subministrament d'una "embarcació pneumàtica semirrígida"

C20/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de "Subministrament d'un camió grua per a la retirada de vehicles"

P2/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte del servei "Organització, planificació i execució de la I Volta a Formentera en BTT"

Anunci d'adjudicació definitiva "Rehabilitació del ferm de carreteres, 4 lots"

C12/2009 Anunci d'adjudicació definitiva de la "Campanya de promoció en mitjans de ràdio i televisió nacionals"

C13/2009 Anunci d'adjudicació definitiva de la "Campanya de publicitat per a la promoció de Formentera en mitjans de televisió de Catalunya"

C08/2009 Anunci de l'adjudicació definitiva del contracte de subministrament de "Quatre lots de maquinària nova/seminova per a la reparació de camins"

C10/2009 Anunci adjudicació definitiva, Lot 62 "Explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del terme municipal de formentera, període 2009-2012"

Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de serveis "Implantació del projecte Formentera Modernitza d'adequació a la llei d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics"

Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de subministrament d'un camió amb grua i elevador

C09/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte del "subministrament d'una màquina biotrituradora"

C2/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de serveis per a la "Creació del catàleg de patrimoni Cultural de l'illa de Formentera"

C5/2010 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Substitució de canalitzacions d'aigua al carrer de Sant Joan de Sant Francesc"

C1/2010_Anunci d’adjudicació definitiva del contracte de servei Redacció del Projecte Flipper 2ª fase

C4/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Substitució de canalitzacions d'aigua al Camí de Dalt de Porto Salè"

C15/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Execució d'infraestructures elèctriques"

C18/2010 Anunci d'Adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Complementació d'infraestructures al carrer Sant Antoni de Sant Francesc"

C40/2009 Anunci adjudicacio definitiva del servei "Direcció d'obra de la construcció d'un aparcamant soterrat a la plaça Europa d'es Pujols

C7/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Rehabilitació del ferm del Camí Vell de la Mola"

C29/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Dotació d'infraestructures de canalitzacions al nucli urbà des Caló"

C30/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Construcció d'aparcament soterrat a la Plaça Europa, Es Pujols"

C10/2010 Anunci adjudicació definitiva del contracte del subministrament "Adquisición de un punto limpio móvil"

C22/2009 Anunci Adjudicació Definitiva del contracte de l'obra "Construcció d'una pista d'atletisme al recinte del camp municipal de futbol"

P1/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte del servei "Promoció turística de l'illa de Formentera en l'àmbit estatal"

C26/2009 Anunci Adjudicacio Definitiva del contracte de l'obra "Reforma del centre artesà i cultural polivalent, Antoni Tur Gabrielet"

C41/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte "Subministrament i instal·lació de mobiliari d'arxiu"

C38/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte de l' obra "Construcció d'accés a l'hospital de Formentera des de la carretera PM-820"

C27/2009 Anunci d'Adjudicació Definitiva del contracte de l'obra "Ampliació de l'escoleta infantil Sa Miranda en Sant Francesc, Formentera"

C6/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del Contracte de l'Obra "Substitució del tram de la xarxa de clavegueram a l'Avinguda Mediterrània, a la Savina (Formentera)"

C31/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Millora de paviment i infraestructures dels carrers Sant Jaume i Salou"

C11/2009 Anunci de l'adjudicació definitiva del contracte de “Subministrament, instal·lació i manteniment de catorze marquesines, així com la concessió de la seva explotació publicitària”

P03-2010 Anunci d'Adjudicació Definitiva del contracte del servei per "L'organització, planificació i execució de la III Setmana de Fotografia Submarina de Formentera"

P2/2009 Anunci d'adjudicació definitiva del contracte del servei "Promoció de l'illa turística de Formentera en l'àmbit europeu"

C23/2009 Anunci adjudicació definitiva del contracte de l'obra "Construcció d'edificacions annexes al recinte del camp de futbol"

C21/2009 Anunci Adjudicació Definitiva del contracte de l'obra "Adequació de l'edifici destinat a Parc de Bombers"

C28/2009 Anunci Adjudicació definitiva del contracte del servei "Redacció Projecte bàsic i d'execució de l'obra soterrament de contenidors, 2n fase"