• Català
  • Castellano
  • English
Areas General Services Presidency

El Ple del Consell Insular de Formentera aprova una ampliació del pressupost per valor de 3,3 milions d'euros

El Ple del Consell de Formentera ha aprovat, en una sessió extraordinària i urgent celebrada aquest migdia i amb els vots favorables de l'equip de Govern i el Grup Gent per Formentera i l'abstenció del Grup PSIB-PSOE, la modificació del pressupost de la institució per un import de 3.307.000 euros a compte del romanent de Tresoreria.
 
Segons ha explicat el conseller de Promoció Econòmica i Administració Insular, José Manuel Alcaraz, l'actual equip de Govern s'ha vist obligat a realitzar aquesta modificació pressupostària “per poder fer front a les despeses del capítol 1 i el capítol 2 ja que, quan arribam al Govern, ens trobam que en els primers sis mesos de l'any, l'anterior equip de Govern ja havia compromès el 100 % del capítol 2 de despesa corrent i quant al capítol 1, amb l'execució que portava, tampoc arribàvem a final d'any amb els pressupostos que teníem”.
 
Entre altres coses, aquesta modificació pressupostària contempla el pagament d'unes expropiacions per valor d’1,1 milions d'euros i el pagament a la UTE GIREF “que portava dos anys en els calaixos del Consell i ningú feia front a aqueix pagament”, ha recordat Alcaraz. “Tenim l'amenaça d'anar als tribunals per part d'aquesta UTE, que segons els Serveis tècnics i jurídics de la casa anàvem a perdre, per la qual cosa, també hem portat a ple l'aprovació d'aquest pagament”.
 
Concretament aquest ha set el segon punt de l'ordre del dia del Ple extraordinari i urgent, l'aprovació del programa d'explotació 2022 i regularització del programa d'explotació 2021 del contracte subscrit entre el Consell Insular d'Eivissa, el Consell Insular de Formentera i la UTE GIREF per a la redacció dels projectes, la construcció, la posada en funcionament i l'explotació d'algunes instal·lacions del tractament integral de residus previstes en el Pla Director Sectorial de Gestió de Residus Urbans d’Eivissa i Formentera.
 
En aquest sentit la consellera de Mobilitat i Gestió Ambiental, Verónica Castelló, ha recordat que el passat 10 de febrer la UTE ja va presentar una sol·licitud per la qual instava que, com més prompte millor, s'aprovara la regularització del cànon de transferència de residus de l'any 2022. Una reclamació que es va tornar a plantejar el 24 de maig de 2023, però en aquesta ocasió signada per un advocat i plantejada com a reclamació prèvia a la via contenciosa administrativa.
 
Finalment, el Ple ha aprovat amb el vot a favor dels 9 consellers de l'equip de Govern i l'abstenció dels grups de l’oposició la regularització del programa d'explotació de 2021 del contracte amb la UTE per un import favorable a la Unió Temporal d'Empreses de 414.335 euros, IVA no inclòs. També s'ha aprovat el Pla d'Explotació de l'any 2022 i la seua regularització per un import de 317.043 euros IVA no inclòs.

El Ple del Consell Insular de Formentera aprova les retribucions dels consellers, que no varien respecte la legislatura passada

El Consell de Formentera ha celebrat aquest matí el ple d’organització, en el qual, entre altres coses, s’ha donat compte de la composició dels grups polítics i dels seus portaveus. En aquest cas, el Ple estarà compost pel Grup Sa Unió de Formentera PP-Compromís, el portaveu del qual és José Manuel Alcaraz, el Grup Gent per Formentera, amb Alejandra Ferrer com a portaveu, i el Grup PSIB-PSOE de Formentera, amb Ana Juan en el càrrec de portaveu.

Així mateix, s’ha donat compte de la composició de la Junta de Portaveus, que estarà composta per Llorenç Córdoba, com a president, José Manuel Alcaraz i Javier Serra com a vicepresidents, i Alejandra Ferrer i Rafael González com a portaveu i suplent del Grup Gent per Formentera respectivament i Ana Juan i Rafael Ramírez com a portaveu i suplent del Grup PSIB-PSOE de Formentera.

També s’ha donat compte al ple del nomenament dels integrants de la Junta de Govern, el president del qual serà Llorenç Córdoba i els vocals Verónica Castelló, Javier Serra, Óscar Portas, José Manuel Alcaraz i Cristina Costa, a més de donar compte de les vicepresidències que tendrà el Consell, concretament tres, les quals recauen en Verónica Castelló, Javier Serra i José Manuel Alcaraz.

L’equip de Govern ha donat compte així mateix al ple de la dedicació dels consellers. En aquest sentit tendran dedicació exclusiva Llorenç Córdoba, Verónica Castelló, Javier Serra, José Manuel Alcaraz, Óscar Portas, Cristina Costa i Eva Nieto. Javier Tur tendrà una dedicació parcial al 50 % i Artal Mayans una dedicació al 90 %.

Posteriorment s’ha donat compte de la delegació de competències de la presidència en favor de la Junta de Govern, dels vicepresidents i dels diferents consellers de l’equip de Govern, a més de donar compte del nomenament del personal eventual, en aquest cas del responsable de comunicació.

D’altra banda, el Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat que les sessions es duran a terme mensualment l’últim dijous no festiu del mes que correspongui, a les 9.30 hores. També s’han creat les diferents comissions informatives permanents, que es reuniran mensualment prèviament a la celebració de les sessions del ple. Concretament hi haurà tres comissions informatives permanents: la d’Economia, Turisme, Serveis Generals i Especial de Comptes; la de Territori, Urbanisme, Medi Ambient i Infraestructures; i la d’Assumptes Socials, Cultura, Esports, Joventut i Participació Ciutadana. Les comissions estaran compostes per un president i cinc vocals en representació del Grup Sa Unió de Formentera PP-Compromís, tres en representació del Grup Gent per Formentera, dos en representació del Grup PSIB-PSOE i un representant de Secretaria o Intervenció.

El Ple ha aprovat també, amb l’abstenció dels grups de l’oposició, la dedicació exclusiva del president del Consell, Llorenç Córdoba, amb una retribució anual bruta de 54.000 euros en catorze pagues. També tendran dedicació exclusiva i una remuneració de 52.425 euros anuals en catorze pagues els tres vicepresidents, Verónica Castelló, Javier Serra i José Manuel Alcaraz.

Tendran dedicació exclusiva i un salari de 51.300 euros bruts anuals en catorze pagues Óscar Portas, Cristina Costa i Eva Nieto. S’ha aprovat també la dedicació parcial del conseller Javier Tur en un 50 % amb una retribució bruta de 25.650 euros en catorze pagues. La resta del seu temps laboral el dedicarà al seu treball en el SAMU 061, dependent del Govern balear. Per al conseller Artal Mayans, el Ple ha donat llum verda a la dedicació parcial del 90 % amb una retribució bruta anual de 46.170 euros en catorze pagues.

Quant als membres de l’oposició, el Ple ha aprovat, amb el vot en contra dels grups Gent per Formentera i PSIB-PSOE, la dedicació parcial d’un 50 % per als consellers designats pels grups polítics de l’oposició (un per grup), que rebran una retribució bruta anual de 25.650 euros.

El Ple ha aprovat també delegar a la Junta de Govern les següents atribucions:

- Aprovar les bases reguladores de les subvencions.

- Establir preus públics.

- Plantejar conflictes de competències a altres administracions públiques i autoritzar l’exercici          d’accions judicials en matèries de la competència del Ple.

- Autoritzar i disposar de partides en l’àmbit de la seua competència.

- Aprovar els projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i quan encara no estiguen previstos en els pressupostos.

- Exercir les atribucions que li assignen expressament la Llei de consells insulars o altres lleis o el reglament orgànic.

- L’exercici de la potestat sancionadora en els casos en què sigui atribuïda al Ple per la legislació general o sectorial.

- El reconeixement extrajudicial de crèdits si no hi ha dotació pressupostària.

En aquest punt, el Grup socialista s’ha abstingut, mentre que el grup Gent per Formentera ha votat en contra.

El Casal de Joves de Formentera planteja un mes d'agost replet d'activitats

El Casal de Joves de Formentera ha organitzat un bon nombre d'activitats perquè els joves formenterers passin un mes d'agost diferent, entretinguts i lluny de la tòrrida calor que previsiblement serà la constant del mes per excel·lència de l'estiu.

Les activitats començaran dimarts, 1 d'agost, jornada en la qual es dirimirà qui és el millor en el torneig FIFA 2023. Cada divendres d’agost, els dies 4, 11, 18 i 25, el protagonisme serà per al ja tradicional taller de dibuix manga, on els interessats aprendran a dibuixar els seus personatges favorits d'aquest tipus de còmics.

El dissabte dia 5 d'agost serà el moment perquè els usuaris del Casal de Joves facin un viatge en el temps a un passat bastant pròxim per rememorar els jocs de la infància. D’altra banda, el dimecres 9 serà la jornada de Kahoot, una plataforma que permet la creació de tests de qualsevol tema que es poden resoldre des del mòbil, com si fos un concurs, amb puntuacions i compaginant l'aprenentatge amb la diversió.

El dissabte dia 12, i coincidint amb el Dia Mundial de la Joventut, el Casal ha programat l'emissió del documental “Al meu jo adolescent”. El dimecres 16 els usuaris del centre aprendran a fer ninots, i el dissabte 19 de juliol tornaran les competicions esportives, en aquest cas amb un campionat de WII Sports.

El dimecres 23 serà el dia reservat per a les roses i el cinema amb la projecció d'una pel·lícula, encara per determinar, i el dissabte 26 els al·lots aprendran a fer una paella en el taller de cuina.

Una tarda d’art, el dimecres 30, serà el colofó a les activitats del Casal de Joves del mes d'agost.

El president del Consell de Formentera signa el decret pel qual nomena els consellers responsables de les diferents zones geogràfiques de l'illa

El president del Consell Insular de Formentera, Llorenç Córdoba, ha signat el decret pel qual nomena els responsables de les diferents zones geogràfiques de l'illa, tant nuclis de població concentrada com edificacions disseminades, davant la necessitat d’establir la nova organització de la institució.

Córdoba serà l'encarregat de la zona de Sant Ferran de ses Roques. La vicepresidenta primera del Consell Insular, Verónica Castelló, serà la consellera encarregada de l'àrea des Cap, mentre que el vicepresident segon, Javier Serra, tendrà la responsabilitat de la zona des Ca Marí.

Sobre Óscar Portas recau la responsabilitat de la zona de Porto-salè, mentre que Javier Tur es farà càrrec de les àrees des Caló i es Copinar. Es Pujols i sa Roqueta seran responsabilitat d’Artal Mayans, i la Savina, d'Eva Nieto.

Finalment, el vicepresident tercer, José Manuel Alcaraz, serà el responsable de la zona de la Mola, i Cristina Costa, de Sant Francesc i ses Bardetes.

En cas d'absència, malaltia o qualsevol altre impediment d’algun conseller o consellera, el president assumirà de manera directa i automàtica les atribucions de la zona corresponent com a titular ple de la competència originària, sense necessitat que es dicti cap resolució expressa en aquest sentit.

Ajuts per al foment del català en el comerç, la restauració i els serveis a Formentera

El Consell de Formentera, a través del Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL), informa que s’han convocat, per segon any consecutiu, els ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana en els àmbits del comerç, la restauració, la indústria i els serveis a Formentera.

Els ajuts estan destinats a cobrir les despeses d’actuacions en català realitzades entre l’1 d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023: retolació d’establiments i vehicles, etiquetatge, edició de material imprès i de cartes de restaurant, marxandatge, estampació sobre roba de feina i disseny de plataformes en línia (pàgines web, codis QR, etc.); amb un màxim de 1.000 euros per beneficiari.

Aquesta línia d’ajuts té l’objectiu de col·laborar amb el teixit empresarial de Formentera, “que és un sector clau per estendre l’ús del català en les activitats socioeconòmiques”, segons explica el conseller d’Educació, Cultura, Patrimoni i Seguretat Ciutadana, Óscar Portas.

Els interessats poden presentar la sol·licitud i la documentació fins al 15 d’octubre de 2023 a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o a l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC). Els models normalitzats de sol·licitud es poden obtenir al SAL (carrer de l’Arxiduc Lluís Salvador, 2) o descarregar a la seu electrònica del Consell.

More Articles...

Page 4 of 139

4

Presidency

Press Office

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE