• Català
  • Castellano
  • English
Public information
   Display #  
1 Aprovació provisional de mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Establiment de bonificacions fiscals a lesOrde nances de les Escoletes, Escola de Música i Dansa, etc. 118
2 Certificat relatiu a la modificació del Pla Normatiu del Consell Insular de Formentera per a la primera meitat del 2021. 518
3 Suspensió de l'exigència derivada de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa i per ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb llocs, barraques, casetes de... 998
4 Anunci aprovació inicial de la modificació del Catàleg de Llocs de Treball a propòsit de la classificació dels bombers del Consell Insular de Formentera. Sotmetiment a información pública 1462
5 Atorgament d'ajuts a l'habitatge per part del Consell Insular de Formentera per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la covid-19 en els lloguers de l'habitatge habitual any 2020 1726
6 Anunci requeriment d'esmena de documentació de la Convocatòria d’ajuts per a l’habitatge 2020 2920
7 Delegació de competències en matèria d’Esports, Recursos Humans i Serveis Insulars, per baixa mèdica i maternal de la consellera Sra. Paula Ferrer Magaña 2941
8 Aprovació inicial del Reglament Intern d’Extinció d’Incendis i Salvament del Consell Insular de Formentera (Bombers). Sotmetiment a informació pública. 3209
9 Nomenament dels membres de la Comissió Avaluadora de la convocatòria per atorgar en règim de concurrència no competitiva ajuts a l’habitatge per part del Consell Insular de Formentera per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 3250
10 Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles 3560

Page 1 of 13

Start
Prev
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1