• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
31 Publicació d’Acord de la Comissió de Govern del CIF en sessió de data 22 de febrer de 2019 d’Aprovació Inicial dels estudis de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA SFR-10 de Sant Ferran
32 Incoació d’expedient de conveni urbanístic amb propietaris afectats per les obres del projecte de reforma de l’Avinguda de Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran, TM Formentera
33 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d' Interés General 2017/5
34 Aprovació definitiva d'Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera
35 Publicació de l'acord del Ple del CIF d'incoació de conveni urbanístic de planejament per a la modificació de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran i cessió d'una superfície d'espai públic i equipament municipal divers
36 Publicació de l'acord del Ple del CIF en sessió de data 22 de març de 2018, d'aprovació definitiva de projecte de compensació de propietari únic i escriptura de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació anomenada UA POL-04
37 Anunci pla d'inspecció turística 2018
38 Anunci pla d'inspecció d'activitats 2018
39 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/554
40 Expedient d’obres a sòl rústic núm.Llicències obres 2017/346

Page 4 of 14

4

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1