• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Perfil del Contractant Històric de licitacions
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 C10_2020 Parc infantil a Sant Ferran, TM Formentera 43481
2 C9_2020 Remodelació de l'avinguda Miramar i carrer Punta Prima es Pujols (25/06/2020) 42493
3 C20_2019 Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran-Formentera (25/11/2019) 47033
4 Projecte bàsic i d'execució d'implantació de diferents usos esportius a l'aire lliure a Sant Francesc Xavier (10/10/2019) 47797
5 2019/6301 MOD01/2019 Projecte modificat de reforma de l'Avinguda Joan Castelló i Guasch a Sant Ferran Fase I Actes de preus contradictoris 49406
6 C12/2018 Projecte de reforma de l'avinguda Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran (fase 1) 55017
7 C05/2018 Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i professional del Consell Insular de Formentera 65340
8 C03/2018 Accés a sa Tanca d'Allà Dins 58525
9 C04/2018 Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme per als anys 2018 i 2019 a l’illa de Formentera 58126
10 C02/2018 Ampliació del centre de dia per a persones dependents 59556
11 C01/2018 Abalisament de platges al TM de Formentera 57985
12 C10/2017 “Restauració i adequació de la planta baixa i exteriors del Far de la Mola com a equipament públic cultural. Formentera” 66789
13 C11/2017 Aprovació inici expedient “Subministrament, transport, posada en marxa i manteniment d’un sistema de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat als nuclis urbans de l’illa de Formentera”. 58139
14 C03/2013 Explotació serveis de temporada a les platges del TM de Formentera, període 2013-2020, temporada estiu 2017 75844
15 Anunci exposició pública del projecte d’obres anomenat “Reubicació de l’Escola de Vela de Formentera” 58815
16 Exposició pública de projecte executiu Rehabilitació i canvi d'ús com equipament públic cultural de la planta baixa del Far de la Mola, Formentera 58637
17 C08/2017 Projecte bàsic i d'execució "Adequació de local per a activitat administrativa a C. de Mallorca, Sant Ferran (Formentera)" 57770
18 C07/2017 Projecte bàsic i d'execucio "Reforma i adequació dels carrers Guillem de Montgrí i València (Formentera)" 61347
19 C04/2017 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Formentera 61635
20 C02/2017 Subministrament de dos vehícles híbrids amb destinacio a la policia local 61401
21 C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera període 2016-2020 67877
22 C05/2017 Tanatori municipal Formentera 81395
23 C04/2015 Explotació dels serveis de temporada que es relacionen a l’annex III al litoral del TM Formentera, període 2015-2020 69171
24 Licitació per a l’adjudicació del contracte “Explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera període 2017-2020” Lot 33 65946
25 C12/2016 Licitació i exposició plec clàusules administratives per a l'adjudicació de l'obra "Renovació del paviment i serveis diversos d'infraestructures as Pujols (Formentera)" 66085
26 Exposició pública del projecte d’obres “Renovació del paviment i serveis diversos d’infraestructures as Pujols (Formentera)” 101726
27 Projecte Urbanització UA-POL 03 65823
28 C01/2016 Negociat Gestor expedients actes i acords 65345
29 Projecte de Remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli urbà des Pujols a l'illa de Formentera 66375
30 C07/2016 Negociat sense publicitat Subministrament plaques de senyalitzacio de rutes verdes 66113
31 C03/2016_Aprovació de l’expedient i encomana de gestio a TRAGSA del servei “Seguimiento y control de las, poblaciones de Morrut Roig o Becut Vermell (Rhynchophorus Ferrugineus)” 66341
32 C09/2016 Pla d'actuació en matèria de transport públic 67408
33 C06/2016 Abalisament de les platges del TM de Formentera 67946
34 C02/2016 Redacció del Pla Director Insular de residus urbans de Formentera 67285
35 Remodelació del carrer s'Aigua dolça al nucli urbà des Pujols 66822
36 C12/2015 Projecte de remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli des Pujols a l’illa de Formentera 61713
37 C11/2015 Subministrament d’equipaments i maquinària agrícola destinat al Consell Insular de Formentera 67007
38 C10/2015 Suministrament recol·lectadora de cereals pel Consell Insular de Formentera 68343
39 C09/2015 Suministrament d'una trituradora de restes vegetals 66028
40 C08/2015 Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i drets del Consell Insular 68919
41 C06/2015 Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i màquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments 64180
42 C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera, periode 2015-2020 67732
43 C17/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de La Savina, Formentera 73285
44 C15-2014 Subministrament materials per al sistema d’identificació i numeració dels habitatges i punts geogràfic especifics de l’illa de Formentera 73202
45 C09/2014 subministrament equip de projecció de cinema digital 2k per al Cinema Municipal de Formentera 78113
46 C12/2014 Alienació dels terrenys i l’habitatge “Ca ses Ferreres” ubicat a la Mola (Formentera), propietat del Consell Insular de Formentera 72463
47 C14/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de la Savina, Formentera 71950
48 Projecte Nau per a la Cooperativa del Camp a Formentera 70413
49 C13/2014 Rehabilitació de la torre des Pí des Català 77741
50 C06/2014 Remodelació de voreres costat est de l'avinguda Mediterrània a la Savina" 62332
51 C10/2014 Negociat Equipament informatic per a serveis critics 73604
52 C07/2014 Subministrament d'un vehicle amb destinacio a la Policia Local 70808
53 Anunci exposició del projecte “Millora d’infraestructures urbanes als carrers Sa Maquina i Estany des Peix a la Savina (Formentera)” 65095
54 Projecte Remodelació voreres de la Savina Fase II 65408
55 Exposició del Projecte Bàsic i d'execució "Vial de continuació del C/ Aigua Dolça del Nucli des Pujols" (Formentera) 67240
56 Resolució de Presidència de dia 25 de juny de 2014, aprovant llistat d'adjudicataris d'autoritzacions temporals 76115
57 Acta del sorteig públic per a determinar els torns dels adjudicataris d'autoritzacions estacionals segons pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehícle turisme per als anys 2014 i 2015 en el Municipi de Formentera 71133
58 Anunci d'aprovació de la llista provisional d'admesos per a participar al sorteig d'autoritzacions de llicències estacionals, segons les instàncies presentades per ordre cronològic 74741
59 Acta de la Reunió per a la comprovació de l'esmena de documentació administrativa presentada per a l'exoedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de formentera 71751
60 Acta de Comprovació de la documentació administrativa presentada per a l'expedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera 71821
61 Acta de Constitució de la mesa de contractació per a l'adjudicació d'una llicència municipal de vehicle d'autotaxi adaptats per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) 72904
62 Anunci Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle de turisme pels anys 2014 i 2015, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de dia 9 de maig de 2014 73163
63 C04-2014 Creació d'una llicència de taxi adaptat TM Formentera 77798
64 C08-2013 "Subministrament de materials per al sistema d'identificació i numeració dels habitatges disseminats i punts geogràfics específics de l'illa de Formentera". 64962
65 C03-2014 Servei Redacció del Projecte Bàsic i d'Execució per a la Restauració de la Torres des Pí des Català, així com la direcció de l'obra 70607
66 Conveni de col·laboració entre el CIF i Telefònica de España, S.A.U Variant Sant Francesc i Crta d'Es Cap 74216
67 C01-2014 "Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i profesional del Consell Insular de Formentera". 75081
68 C10/2013 Remodelació voreres costat oest de l'Avinguda Mediterrànea a la Savina 77865
69 Projecte Remodelació voreres de la Savina 73108
70 Projecte d'obres anomenat "Carretera Es Cap (Formentera)" 66395
71 C07-2013 Comunicacions de veu i dades del Consell Insular de Formentera 76706
72 C06-2013 Alienació dels terrenys i l'habitatge "Ca Ses Ferreres", ubicat a la Mola (Formentera) propietat del Consell Insular de Formentera 75055
73 C01-2013 Casal Social i dependències del Consell Insular de Formentera a la Mola" 71439
74 Projecte d'execució "Vial de circumval·lació surest del nucli urbà de Sant Francesc Xavier" Illa de Formentera 69429
75 C04-2013 Projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la Torre des Pí des Català, així com la direcció de l'obra. 72505
76 Anunci gestió temporal Casal de l'Esport 68191
77 Anunci avocació competències contractes de lloguer de locals 70397
78 C03-2013 Contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020" 110055
79 MOD C1-2013 Anunci modificació del contracte "Peatonalització i instal·lacions en C/Rocaplana i Plaça Europa as Pujols" 78316
80 C05B/2012 "Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i maquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments ubicades en el mateix" 71010
81 MOD. 1-2012 Anunci de la modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus urbans, neteja viària i manteniment de zones verdes 75348
82 C06/2012 Instal·lació i soterrament contenidors 2ª fase 99291
83 C7/2012 Variant Sant Ferran oest 78953
84 C5/2012 Explotació del bar del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera 65972
85 Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de futbol (21-09-2012) 76093
86 Anunci autorització per a l'explotació del bar cafeteria annexe al camp de futbol 66294
87 C10/2009 Explotacions turístiques al litoral del terme municipal de Formentera 2009-2012. 78203
88 C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades al C/Major de Sant Ferran 78156
89 C4/2012 Projecte de l'obra "Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 de Sant Ferran, Formentera 69943
90 C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 Sant Ferran, Formentera 74799
91 C2/2012 Contracte de gestió de servei públic de l'escola municipal de vela 73965
92 C3/2012 "Contractació d'una mútua, per accident laboral i no laboral i malaltia comú o professional 73183
93 C1/2012 "Servei de manteniment de transmissió sense fils i xarxa Formentera Wi-fi 78184
94 Projecte "Variant Sant Ferran oest" 69960
95 C17/2011 Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil i Patrimonial 99307
96 Anunci de l'ecomana de gestió de l'obra "Variant Es Pujols, Formentera" 79764
97 C08/2011 Anunci de l'encomana de gestió de l'obra "Acondicionament Carretera PM 820-2" 88639
98 C16-2011 Gestió Escola Municipal de Tennis de Formentera 82478
99 C6/2011 Anunci adjudicació "Gestió del Centre de descontaminació de vehicles fora d'ús " 65263
100 C3/2010 Anunci formalització contracte "Adquisició d'una oficina mòbil per a la Policia Local 65202