• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Perfil del Contractant Històric de licitacions
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 C10_2020 Parc infantil a Sant Ferran, TM Formentera 43446
2 C9_2020 Remodelació de l'avinguda Miramar i carrer Punta Prima es Pujols (25/06/2020) 42460
3 C20_2019 Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran-Formentera (25/11/2019) 46999
4 Projecte bàsic i d'execució d'implantació de diferents usos esportius a l'aire lliure a Sant Francesc Xavier (10/10/2019) 47761
5 2019/6301 MOD01/2019 Projecte modificat de reforma de l'Avinguda Joan Castelló i Guasch a Sant Ferran Fase I Actes de preus contradictoris 49368
6 C12/2018 Projecte de reforma de l'avinguda Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran (fase 1) 54982
7 C05/2018 Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i professional del Consell Insular de Formentera 65294
8 C03/2018 Accés a sa Tanca d'Allà Dins 58488
9 C04/2018 Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme per als anys 2018 i 2019 a l’illa de Formentera 58087
10 C02/2018 Ampliació del centre de dia per a persones dependents 59520
11 C01/2018 Abalisament de platges al TM de Formentera 57942
12 C10/2017 “Restauració i adequació de la planta baixa i exteriors del Far de la Mola com a equipament públic cultural. Formentera” 66751
13 C11/2017 Aprovació inici expedient “Subministrament, transport, posada en marxa i manteniment d’un sistema de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat als nuclis urbans de l’illa de Formentera”. 58104
14 C03/2013 Explotació serveis de temporada a les platges del TM de Formentera, període 2013-2020, temporada estiu 2017 75806
15 Anunci exposició pública del projecte d’obres anomenat “Reubicació de l’Escola de Vela de Formentera” 58776
16 Exposició pública de projecte executiu Rehabilitació i canvi d'ús com equipament públic cultural de la planta baixa del Far de la Mola, Formentera 58600
17 C08/2017 Projecte bàsic i d'execució "Adequació de local per a activitat administrativa a C. de Mallorca, Sant Ferran (Formentera)" 57734
18 C07/2017 Projecte bàsic i d'execucio "Reforma i adequació dels carrers Guillem de Montgrí i València (Formentera)" 61304
19 C04/2017 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Formentera 61602
20 C02/2017 Subministrament de dos vehícles híbrids amb destinacio a la policia local 61364
21 C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera període 2016-2020 67832
22 C05/2017 Tanatori municipal Formentera 81355
23 C04/2015 Explotació dels serveis de temporada que es relacionen a l’annex III al litoral del TM Formentera, període 2015-2020 69131
24 Licitació per a l’adjudicació del contracte “Explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera període 2017-2020” Lot 33 65911
25 C12/2016 Licitació i exposició plec clàusules administratives per a l'adjudicació de l'obra "Renovació del paviment i serveis diversos d'infraestructures as Pujols (Formentera)" 66047
26 Exposició pública del projecte d’obres “Renovació del paviment i serveis diversos d’infraestructures as Pujols (Formentera)” 101652
27 Projecte Urbanització UA-POL 03 65789
28 C01/2016 Negociat Gestor expedients actes i acords 65303
29 Projecte de Remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli urbà des Pujols a l'illa de Formentera 66341
30 C07/2016 Negociat sense publicitat Subministrament plaques de senyalitzacio de rutes verdes 66071
31 C03/2016_Aprovació de l’expedient i encomana de gestio a TRAGSA del servei “Seguimiento y control de las, poblaciones de Morrut Roig o Becut Vermell (Rhynchophorus Ferrugineus)” 66293
32 C09/2016 Pla d'actuació en matèria de transport públic 67366
33 C06/2016 Abalisament de les platges del TM de Formentera 67902
34 C02/2016 Redacció del Pla Director Insular de residus urbans de Formentera 67245
35 Remodelació del carrer s'Aigua dolça al nucli urbà des Pujols 66786
36 C12/2015 Projecte de remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli des Pujols a l’illa de Formentera 61672
37 C11/2015 Subministrament d’equipaments i maquinària agrícola destinat al Consell Insular de Formentera 66970
38 C10/2015 Suministrament recol·lectadora de cereals pel Consell Insular de Formentera 68300
39 C09/2015 Suministrament d'una trituradora de restes vegetals 65987
40 C08/2015 Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i drets del Consell Insular 68881
41 C06/2015 Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i màquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments 64141
42 C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera, periode 2015-2020 67698
43 C17/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de La Savina, Formentera 73245
44 C15-2014 Subministrament materials per al sistema d’identificació i numeració dels habitatges i punts geogràfic especifics de l’illa de Formentera 73162
45 C09/2014 subministrament equip de projecció de cinema digital 2k per al Cinema Municipal de Formentera 78078
46 C12/2014 Alienació dels terrenys i l’habitatge “Ca ses Ferreres” ubicat a la Mola (Formentera), propietat del Consell Insular de Formentera 72426
47 C14/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de la Savina, Formentera 71911
48 Projecte Nau per a la Cooperativa del Camp a Formentera 70371
49 C13/2014 Rehabilitació de la torre des Pí des Català 77699
50 C06/2014 Remodelació de voreres costat est de l'avinguda Mediterrània a la Savina" 62293
51 C10/2014 Negociat Equipament informatic per a serveis critics 73565
52 C07/2014 Subministrament d'un vehicle amb destinacio a la Policia Local 70772
53 Anunci exposició del projecte “Millora d’infraestructures urbanes als carrers Sa Maquina i Estany des Peix a la Savina (Formentera)” 65058
54 Projecte Remodelació voreres de la Savina Fase II 65356
55 Exposició del Projecte Bàsic i d'execució "Vial de continuació del C/ Aigua Dolça del Nucli des Pujols" (Formentera) 67200
56 Resolució de Presidència de dia 25 de juny de 2014, aprovant llistat d'adjudicataris d'autoritzacions temporals 76080
57 Acta del sorteig públic per a determinar els torns dels adjudicataris d'autoritzacions estacionals segons pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehícle turisme per als anys 2014 i 2015 en el Municipi de Formentera 71091
58 Anunci d'aprovació de la llista provisional d'admesos per a participar al sorteig d'autoritzacions de llicències estacionals, segons les instàncies presentades per ordre cronològic 74703
59 Acta de la Reunió per a la comprovació de l'esmena de documentació administrativa presentada per a l'exoedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de formentera 71713
60 Acta de Comprovació de la documentació administrativa presentada per a l'expedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera 71785
61 Acta de Constitució de la mesa de contractació per a l'adjudicació d'una llicència municipal de vehicle d'autotaxi adaptats per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) 72861
62 Anunci Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle de turisme pels anys 2014 i 2015, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de dia 9 de maig de 2014 73122
63 C04-2014 Creació d'una llicència de taxi adaptat TM Formentera 77753
64 C08-2013 "Subministrament de materials per al sistema d'identificació i numeració dels habitatges disseminats i punts geogràfics específics de l'illa de Formentera". 64927
65 C03-2014 Servei Redacció del Projecte Bàsic i d'Execució per a la Restauració de la Torres des Pí des Català, així com la direcció de l'obra 70569
66 Conveni de col·laboració entre el CIF i Telefònica de España, S.A.U Variant Sant Francesc i Crta d'Es Cap 74177
67 C01-2014 "Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i profesional del Consell Insular de Formentera". 75040
68 C10/2013 Remodelació voreres costat oest de l'Avinguda Mediterrànea a la Savina 77830
69 Projecte Remodelació voreres de la Savina 73071
70 Projecte d'obres anomenat "Carretera Es Cap (Formentera)" 66358
71 C07-2013 Comunicacions de veu i dades del Consell Insular de Formentera 76665
72 C06-2013 Alienació dels terrenys i l'habitatge "Ca Ses Ferreres", ubicat a la Mola (Formentera) propietat del Consell Insular de Formentera 75021
73 C01-2013 Casal Social i dependències del Consell Insular de Formentera a la Mola" 71396
74 Projecte d'execució "Vial de circumval·lació surest del nucli urbà de Sant Francesc Xavier" Illa de Formentera 69393
75 C04-2013 Projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la Torre des Pí des Català, així com la direcció de l'obra. 72470
76 Anunci gestió temporal Casal de l'Esport 68156
77 Anunci avocació competències contractes de lloguer de locals 70360
78 C03-2013 Contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020" 109994
79 MOD C1-2013 Anunci modificació del contracte "Peatonalització i instal·lacions en C/Rocaplana i Plaça Europa as Pujols" 78283
80 C05B/2012 "Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i maquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments ubicades en el mateix" 70965
81 MOD. 1-2012 Anunci de la modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus urbans, neteja viària i manteniment de zones verdes 75311
82 C06/2012 Instal·lació i soterrament contenidors 2ª fase 99224
83 C7/2012 Variant Sant Ferran oest 78916
84 C5/2012 Explotació del bar del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera 65932
85 Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de futbol (21-09-2012) 76052
86 Anunci autorització per a l'explotació del bar cafeteria annexe al camp de futbol 66251
87 C10/2009 Explotacions turístiques al litoral del terme municipal de Formentera 2009-2012. 78158
88 C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades al C/Major de Sant Ferran 78067
89 C4/2012 Projecte de l'obra "Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 de Sant Ferran, Formentera 69908
90 C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 Sant Ferran, Formentera 74758
91 C2/2012 Contracte de gestió de servei públic de l'escola municipal de vela 73931
92 C3/2012 "Contractació d'una mútua, per accident laboral i no laboral i malaltia comú o professional 73137
93 C1/2012 "Servei de manteniment de transmissió sense fils i xarxa Formentera Wi-fi 78140
94 Projecte "Variant Sant Ferran oest" 69925
95 C17/2011 Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil i Patrimonial 99237
96 Anunci de l'ecomana de gestió de l'obra "Variant Es Pujols, Formentera" 79719
97 C08/2011 Anunci de l'encomana de gestió de l'obra "Acondicionament Carretera PM 820-2" 88578
98 C16-2011 Gestió Escola Municipal de Tennis de Formentera 82438
99 C6/2011 Anunci adjudicació "Gestió del Centre de descontaminació de vehicles fora d'ús " 65225
100 C3/2010 Anunci formalització contracte "Adquisició d'una oficina mòbil per a la Policia Local 65158