• Català
  • Castellano
  • English
Formentera School Board

Consell Escolar de Formentera (CEF)

És l'òrgan de consulta i de participació en la programació general de l'ensenyament no universitari de Formentera.
Exercirà les seves funcions amb l’autonomia necessària per tal de garantir la seva objectivitat i independència.
El CEF es regeix, quant a l’organització i el funcionament, pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de consells escolars de les Illes Balears, pel Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars insulars i dels consells municipals de les Illes Balears, per l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera, de 12 de desembre de 2008, sobre la constitució del Consell Escolar de Formentera i per les normes establertes per la legislació en matèria de procediment administratiu sobre òrgans col·legiats.

El CEF ha de ser consultat i informat sobre els assumptes següents, que afectin a Formentera:
a) Elaboració i actualització del mapa escolar de Formentera.
b) Creació de centres escolars i rehabilitació dels existents.
c) Actuacions en matèria de transport escolar i altres serveis escolars.
d) Directrius de les actuacions específiques que es puguin programar per promoure la integració dels centres escolars al seu entorn geogràfic, socioeconòmic i cultural.
e) Criteris d’escolarització als centres públics i concertats.
f) Organització i funcionament dels serveis pedagògics, de formació del professorat i d’innovació educativa existents.
g) Funcionament de la delegació insular de l’Administració educativa.
h)Qualsevol altre tema relacionat amb les necessitats i actuacions educatives específiques de Formentera.

El CEF és integrat per:
a) set representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de Formentera, proposats per les associacions i organitzacions sindicals d’ensenyants d’acord amb la representativitat obtinguda en les darreres eleccions sindicals.
b) cinc representants dels pares o mares d’alumnes, proposats per les federacions o associacions de pares i mares d’alumnes de Formentera, en proporció a la seva representativitat.
c) Dos representants dels alumnes d’ensenyament no universitari, proposats per les associacions d’alumnes de Formentera, i en proporció a la seva representativitat.
d) dos representants del personal no docent d’administració i serveis dels centres docents.
e) Un representant de la Delegació en representació de l’Administració educativ.
f) deu representants per cada un dels consells escolars de centres docents de Formentera.
g) un representant d'un sindicat d'ensenyament.
h) un representant de les patronals d’ensenyament.
i)dos representants d’organitzacions i entitats relacionades amb el món educatiu.
j) Un representant del Consell de Formentera, proposat pel conseller-a executiu de Cultura i Educació del Consell de Formentera.

Donada la singularitat de l’Illa de Formentera que compta hores d’ara amb un consell i un únic municipi fusionats en un únic ens. Es per tot això que des de l’illa de Formentera es proposa la creació d’un Consell Escolar Insular i Municipal on sigui representada tota la riquesa i singularitat de la comunitat educativa formenterera.

El teixit educatiu de Formentera, amb nombroses extensions i-o ampliacions i exemples exitosos d’optimització de recursos tant humans com materials, és el viu reflex de la necessitat d’assolir majors cotes d’autonomia, també a l’àmbit educatiu illenc, que ens permetin aprofundir en propostes específiques per les necessitats educatives de la ciutadania.

Assolir l’excel·lència educativa i cobrir la totalitat de les necessitats i drets educatius dels formenterers i formentereres ha de ser el principal objectiu del Consell Escolar Insular i Municipal de la nostra illa.

Ens trobareu a:

Directora: Esperanza Suñer Torres
Av. de Pius Tur, s/n  · 07860
Sant Francesc · Formentera
tel. 971 32 34 15 · fax 971 32 25 83
escoleta@conselldeformentera.cat

ceib_1

educacio_govern_1

iepi_1

uib_1

uoc_1

uned_1