• Català
  • Castellano
  • English
Ramaderia

Ramaderia

Els Serveis Veterinaris tenen la funció de controlar la identificació, el registre, la sanitat animal i els moviments, tant en l'àmbit pecuari com dels animals de companyia. També intervenen en el control del benestar animal i de la producció ramadera.
Les Guies pel l'Escorxador es fan els dilluns de 9.00 a 13.00 h.

Procediments i gestions:

1. Registre d’Explotacions Ramaderes:

El Decret 53/2006, de 16 de juny, pel qual es regula el registre general d'explotacions agràries de les Illes Balears creà al seu capítol 6 el registre d'explotacions ramaderes de les Illes Balears en aplicació del Reial Decret 479/2004.
Aquest Reial Decret defineix les explotacions de la següent manera: qualsevol instal·lació, construcció o, en el cas de la cria a l'aire lliure, qualsevol lloc on es tenguin, es criïn o es manegin o s'exposin al públic animals de producció, tal i com es defineixen a l'article 3.2 de la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal, amb fins lucratius o sense. A aquests efectes, s'hi entenen inclosos els nuclis zoològics, els escorxadors i altres llocs en què es realitzi el sacrifici d'animals, els centres en què es portin a terme espectacles taurins, les instal·lacions dels operadors comercials i els centres de concentració.
S’inscriuran dins una secció del registre general les espècies que tenen regulació sectorial i dins el registre general les espècies que no tenen regulació sectorial:
- Bòvids: vacú, búfal, bisó
- Porcí
- Petits remugants: ovins i caprins
- Èquids: cavalls, ases, someres
- Apicultura: abelles
- Cunicultura: conills i llebres
- Aus de corral: gallines, indiots, pintades, ànneres, oques, guatlles, coloms, faisans, perdius, ratites
- Espècies pelleteres: visó, xinxilla, guineu roja, llúdria
- Espècies cinegètiques de caça major: cabriol, cérvol, daina, porc senglar
- Piscicultura: orada, llobarro, salmó, altres
- Crustacis i mol·luscs: llagostí, musclo, cloïssa, altres
- Altres espècies: caragols, granotes
Sol·licitants: Titulars de les explotacions Ramaderes a l’illa de Formentera.
Tramitació:
Els models de sol·licitud són a la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del Consell Insular de Formentera.
Inscripció: La persona interessada en l’obertura d’una nova explotació ha d’emplenar el model de sol·licitud juntament amb la fitxa zootècnica corresponents i la documentació que s’exigeixi segons el tipus d’explotació.
Canvi de titularitat de l’explotació: En el moment que es produeixi un canvi en les dades de l’explotació, la persona interessada haurà d’emplenar el model de sol·licitud de canvi de dades i presentar-la juntament amb la documentació que pertoqui.
Baixa: Quan es produexi el cessament de l’activitat ramadera, la persona interessada haurà d'emplenar la sol·licitud de baixa i presentar-la juntament amb la documentació que pertoqui.
La documentació s’ha de presentar al Consell Insular de Formentera.
Normativa aplicable:
Registre d’Explotacions Ramaderes:
- Decret 53/2006, pel qual es regula el Registre General d’Explotacions Agràries de les Illes Balears. (BOIB 88, 22/06/2006)
- Ordre de la Consellera d’Agricultura i Pesca, de 23 de juny de 2006, per la qual es desplega el Decret que regula el Registre General d’Explotacions Agràries de les Illes Balears. (BOIB 89, 24/06/2006)
- Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas. (BOE 89, 13/04/2004).
Registre d’Explotacions Ovines i Caprines:
- Decret 43/2006, pel qual es regula el sistema d’identificació i registre dels animals de les espècies ovina i caprina a les Illes Balears. (BOIB 70, 13/05/2006).
- Real Decreto 947/2005, de 29 de julio, por el que se regula el sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina. (BOE 181, 30/07/2005).
Registre d’Explotacions Apícoles:
- Decret 48/2006, de 26 de maig, pel qual es fixen les normes d’ordenació de les explotacions apícoles de les Illes Balears. (BOIB 81, 06/06/2006).
- Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen las normas de ordenación de las explotaciones apícolas. (BOE 62, 13/03/2002)
Registre d’Explotacions Porcines:
- Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas. (BOE 58, 08/03/2000).
- Modificacions: Real Decreto 483/2000 i Real Decreto 1323/2002.
Registre d’Explotacions de Gallines Ponedores:
-  Real Decreto 372/2003, de 28 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de establecimientos de gallinas ponedoras. (BOE 78, 01/04/2003).
Registre d’Explotacions d’Avicultura de Carn:
- Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne. (BOE 233, 29/09/2005).
Registre d’Explotacions Cunícoles:
- Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones cunícolas. (BOE 154, 26/06/2004)

2. Renovació de Cartilles Ramaderes

Els ramaders que figurin inscrits en el Registre d’Explotacions Ramaderes i que disposin de la Cartilla Ramadera pertinent hauran de realitzar una actualització del cens de les seues explotacions un cop l’any.
Període de declaración anual obligatòria: mesos de gener i febrer.
Sol.licitants: Titulars de les explotacions ramaderes.
Lloc: Conselleria d’Agricultura, Ramaderia  i Pesca del Consell Insular de Formentera.

3.Guies d’origen i sanitat pecuària

La Guia d’origen i sanitat pecuària (GOSP) és un document on s’autoritza sanitàriament el trasllat dels animals des de l’explotació d’origen a altres explotacions, a mercats de ramats o fires o a l’escorxador. En aquest document es deixa constància de l’espècie ramadera a transportar amb la ressenya dels animals, les dades del titular i de l’explotació d’origen i destinació, amb la signatura del personal veterinari dels serveis oficials o d’un veterinari habilitat, qui autoritza el trasllat.
L’horari per fer les GOSP per dur animals de l’espècie ovina, caprina i porcina a l’Escorxador de Formentera: dimarts de 9 a 13 h. (*Excepte canvis puntuals per dies festius).
L’horari per fer les GOSP per traslladar animals entre explotacions és de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Lloc: Conselleria d’Agricultura, Ramaderia  i Pesca del Consell Insular de Formentera.
Normativa aplicable:
- Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.
- Reial Decret 1881/1994, de 16 de setembre, on s’estableixen les condicions de policia sanitària aplicables als intercanvis intracomunitaris i a les importacions procedents de països tercers d’animals, esperma, òvuls i embrions no sotmesos a condicions de la secció 1ª de l’Anex A del Real Decret 1316/1992 de 30 d’octubre.
- Reial Decret 1316/1992, de 30 d’octubre, on s’estableixen els controls veterinaris i zootècnics aplicables als intercanvis de determinats animals vius i els seus productes.
- Reial Decret 1888/2000, de 22 de novembre, pel que s’estableixen les condicions de sanitat animal aplicables als intercanvis intracomunitaris i les importacions d’aus de corral i d’ous per incubar procedents de països tercers.
- Decret 49/1996, de 2 de maig, pel que es regula el moviment d’entrada i sortida d’animals vius i productes en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- Reial Decret 1716/2000 de 13 d’octubre, sobre normes sanitaries per l’intercanvi intracomunitari d’animals de l’espècie bovina i porcina.
- Moviments de porcins i bovins.
- Orden APA/3661/2003, de 23 de desembre, trasllat d’ovins i caprins.
- Real Decret 2121/1993, de 3 de desembre, de trasllat d’ovins i caprins.
- Ordre del Conseller d’Agricultura i Pesca, de 23 de setembre de 1991, sobre documentación d’origen per el trasllat d’animals amb destinació a escorxadors de la CAIB.

4. Registre de transportistes i mitjans de transport:

Els transportistes d’animals vius a l’illa de Formentera han de ser autoritzats i registrats per la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb caràcter previ a l’exercici de l'activitat, tal i com estableix el Decret 4/2010, de 15 de gener, pel qual es crea i regula el Registre de Transportistes i Mitjans de Transport d’Animals de les Illes Balears i se’n regulen les autoritzacions.
També han de ser autoritzats i registrats els contenidors i mitjans de transport d’animals vius.
Hi ha cinc tipus d’autoritzacions segons el tipus de transport:
T1: tranport de menys de 8 hores però més de 65 km (interilles).
T2: transport de més de 12 hores (viatge llarg).
T2: transport de més de 8 hores i menys de 12 hores (viatge llarg).
T3: transport dins d’una mateixa illa (màxim 65km)
T4: transport d’animals propis amb els mitjans propis a menys de 50km.
Tramitació:
El mòdel de sol.licitud d’inscripció en aquest registre es pot recollir a la conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del Consell Insular de Formentera o accedir-hi a través d’aquesta pàgina.
- Inscripció: La persona interessada en la inscripció en el registre de Transportistes i/o de mitjans de transport ha d’emplenar el mòdel de sol·licitud juntament amb la documentació que s’exigeixi segons el tipus de transport.
La documentació s’ha de presentar al Consell Insular de Formentera.
Normativa aplicable:
- Decret 4/2010, de 15 de gener, pel qual es crea i es regula el Registre de Transportistes i Mitjans de Transport d’animals de les Illes Balears i se’n Regulen les autoritzacions.
- Reial Decret 751/2006, de 16 de juny, sobre autorització i registre de transportistes i mitjans de transport d’animals i pel que es crea el Comité espanyol de benestar i protecció dels animals de producció.

5. Registre d’establiments en el sector de l’alimentació animals

En aplicació del Reglament (CE) 183/2005, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de gener, pel qual es fixen els requisits en matèria d'higiene dels pinsos, els explotadors d'empreses de pinsos han de garantir que els establiments sota control seu disposin de l'autorització corresponent i que estiguin inscrits en el Registre d'establiments del sector de l'alimentació animal, sempre que duguin a terme alguna de les activitats següents:
a) fabricar i/o comercialitzar algun dels pinsos que s'estableixen en el Reglament (CE) 1831/2003 o algun dels productes que s'indiquen en la Directiva 82/471/CEE i a què es fa referència en el capítol 1 de l'annex IV del Reglament (CE) 183/2005;
b) fabricar i/o comercialitzar premescles que utilitzin els additius per a pinsos a què es fa referència en el capítol 2 de l'annex IV del Reglament (CE) 183/2005;
c) fabricar per a la comercialització o produir exclusivament per a les necessitats de la seva explotació pinsos composts que utilitzin additius per a pinsos o premescles que continguin additius per a pinsos i a què es fa referència en el capítol 3 de l'annex IV del Reglament (CE) 183/2005.
Els titulars d'establiments del sector de l'alimentació animal han de garantir que totes les etapes de producció, transformació i distribució que tenen lloc sota control seu es duguin a terme d'acord amb la legislació comunitària, la legislació estatal compatible i les bones pràctiques, i en particular han de garantir que compleixin els requisits pertinents en matèria d'higiene.
En alimentar animals destinats a la producció d'aliments els agricultors han d'adoptar mesures i procediments per mantenir en el nivell més baix a què es pugui arribar raonadament el risc de contaminació biològica, química i física dels pinsos, dels animals i dels productes d'origen animal.
Els explotadors d'empreses de pinsos i els ramaders han d'obtenir i utilitzar únicament els pinsos procedents dels establiments registrats i/o autoritzats segons el Reglament (CE) 183/2005.
Tramitació:
El model de sol·licitud d’inscripció en aquest registre es pot recollir a la conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del Consell Insular de Formentera o accedir-hi a través d’aquesta pàgina.
- Inscripció: La persona interessada en la inscripció en el registre de Transportistes i/o de mitjans de transport ha d’emplenar el model de sol·licitud juntament amb la documentació que s’exigeix.
La documentació s’ha de presentar al Consell Insular de Formentera.
Normativa aplicable:
- Reglament (CE) 183/2005, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de gener, pel qual es fixen els requisits en matèria d'higiene dels pinsos.
- Reial Decret 821/2008, de 16 de mayo, pel qual s’estableixen les condicions d’aplicació de la normativa comunitaria en materia d’higiene dels pinsos i s’estableix el registre d’establiments en el sector de l’alimentació animal.

6. Registre de Nuclis Zoològics

Els establiments en els quals es trobin animals que no es destinen a la producció d’aliments hauran de sol·litciar la seua inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.
A efectes d’inscripció el registre s’estructura en les quatre seccions següents:
1. Nucli zoològic pròpiament dit.
2. Instal·lacions per al manteniment temporal d’animals domèstics.
3. Establiments per a la venda, atencions sanitàries i d'higiene dels animals.
4. Establiments per a la pràctica de l'equitació.
Per dur a terme totes les activitats citades, és obligatori sol·licitar autorització i inscripció en aquest registre encara que es realitzin conjuntament amb activitats diferents o a l’interior d’establiments polivalents.

Tramitació:
El model de sol·licitud d’inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics es pot recollir a la conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del Consell Insular de Formentera o accedir-hi a través d’aquesta pàgina.
- Inscripció: La persona interessada en la inscripció en el registre de Nuclis Zoològics ha d’emplenar el model de sol·licitud juntament amb la documentació que s’exigeix adjunta.
- Baixa: El titular del Nucli Zoològic inscrit al Registre haurà de comunicar tant el cessament com la suspensió de l’activitat. Són causes de baixa en el Registre:
- La suspensió de l’activitat durant un període superior als 12 mesos.
- El cessament de l’activitat.
- L’incompliment de qualsevol dels requisits necessaris per poder ser incrits.
- Modificacions de dades: Les modificacions d’activitat com poden ser ampliació, trasllat o canvis de titularitat han de ser comunicades al Registre.
La documentació s’ha de presentar al Consell Insular de Formentera.
Normativa aplicable:
- Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 14 de juny de 1989 per la qual es crea i desenvolupa la normativa de nuclis zoològics de Balears.
- Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció d’animals i plantes. Protecció dels animals que viuen en l’entorn humà.
- Decret 56/1994, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament per al desenvolupament i aplicació de la llei de 8 d’abril de 1992, de protecció dels animals que viuen en l’entorn humà.

7. Registre d’explotacions no comercials d’aus

Segons l’Ordre APA/2442/2006, de 17 de juliol, Formentra es considerada un municipi d’especial vigilància respecte a la influència aviària, és per aquest motiu que les explotacions d’aus no comerials no incloses en el registre d’explotacions ramaderes de l’illa de Formentera s’han d’inscriure en el registre administratiu habilitat a l’efecte al Consell Insular de Formentera.
Tramitació:
- Inscripció: Els propietaris de les explotacions no comercials d’aus han de presentar al Consell Insular de formentera el model de sol·licitud amb la declaració de cens d’aus que tenen a les seues explotacions.
Normativa aplicable:
- Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 31 d’agost de 2006 sobre mesures relatives a la prevenció de la influència aviària de les Illes Balears.

8. Registre d’animals potencialment perillosos

El Consell Insular de Formentera disposa d’un Registre municipal d’Animals Potencialment Perillosos, on s’han d’inscriure tots els animals de l’espècie canina inclosos dins la classificació d’animals potencialment perillosos, així com els animals domèstics o salvatges considerats com a animals de companyia i classificats com a perillosos, a més dels que puguin determinar-se en el futur.
Tramitació:
- Inscripció: Els propietaris d’animals potencialment perillosos han d’inscriure els seus animals en el Registre municipal presentant la sol·licitud i la documentació que s’exigeix.
La documentació s’ha de presentar al Consell Insular de Formentera.
Normativa aplicable:
- Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 17 de maig de 2006 per la qual es crea el registre autonòmic d’animals potencialment perillosos de les Illes Balears.

9. Desplaçament d’animals de companyia a altres països

Desplaçaments d’animals de companyia a Regne Unit, Irlanda, Malta, Suècia i Noruega:
Els animals objecte de desplaçament hauran de ser objecte d’una determinació d’anticossos neutralitzants contra la ràbia, havent-se respectat les vacunacions i els terminis d’extracció establerts per cadascun dels països assenyalats.
Un cop es tenguin els resultats de la determinació s’haurà de presentar el passaport de l’animal en qüestió a la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Consell Insular de Formentera, perquè en l’apartat corresponent a la certificació dels resultats oficials de la prova serològica que determini el títol d’anticossos neutralitzants del virus de la ràbia, es segelli pels Serveis Veterinaris del Consell Insular de Formentera abans de realitzar cada viatge.
Si es respecta la vacunació a partir de l’anàlisi serològic, i una vegada certificat el resultat pels Serveis Veterinaris Oficials, no caldrà una nova certificació.
Desplaçaments d’animals de companyia a Països extracomunitaris:
Per realitzar un desplaçament amb un animal de companyia a un tercer país s’ha de sol.licitar un CERTIFICAT D’EXPORTACIÓ, a través dels serveis veterinaris del Consell Insular de Formentera a Inspecció de Sanitat Animal de Palma.
Per sol·licitar el certificat s’ha de presentar el passaport de l’animal objecte de desplaçament amb les vacunacions actualitzades així com un Certificat Veterinari Oficial.

10. Sol·licitud de medicament per animals inscrits en el Registre d’explotacions ramaderes de l’illa de Formentera

A través del conveni que ha firmat el Consell Insular de Formentera amb l’IBABSA (Institut de Biologia Animals de Balears, SA), els ramaders de l’illa de Formentera que figurin inscrits en el Registre d’Explotacions Ramaderes i que tenguin actualitzat el cens dels animals de la seua explotació a la Cartilla Ramadera, podran sol·licitar vacunes i antiparasitaris per als seus animals a l’IBABSA a través de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del Consell Insular de Formentera.

ministerio_agricultura_1

Wifi  Formentera

agricultura_governbalear_1

sigpac_1

aforavila_1

covib_1

permacultura_1