• Català
  • Castellano
  • English
Agriculture Informació relativa a palmàcies


palmacies

Avís Fitosanitari

Què és el becut vermell de les palmeres?

(Rhynchophorus ferrugineus Olivier)
És una plaga de quarantena que obliga els propietaris a la vigilància de les seves palmeres, notificar la seva presència a les autoritats competents i, davant l’aparició de símptomes, permetre l’entrada i les actuacions pertinents als tècnics del Consell Insular de Formentera.
Es tracta d’un escarabat, originari del sud-est asiàtic, que arribà a Espanya l’any 1995 i finalment es detectà a Eivissa (2007) en un focus proper a l’aeroport.
A Formentera el primer cas d’afecció de becut vermell es detectà a la zona de Rocabella (es Pujols) l’any 2011, i des de maig de 2013 es pot dir que tenim la plaga instal·lada a la nostra illa.
A la nostra zona, afecta principalment la palmera canària i, en menor mesura, la palmera datilera.
L’adult fa de 2 a 5 cm, és de color vermell amb taques fosques i amb el rostre allargat. L’ou és molt petit (2 mm) i blanquinós, i la larva no té potes, té el cos de color groguenc i el cap marró roig.
El cicle de vida és de 3 o 4 mesos i té 3-4 generacions a l’any, normalment a la mateixa planta (fins a 300 individus) mentre hi hagi aliment.

Què fa el Consell Insular de Formentera?
Per combatre la plaga és necessari dur a terme un sistema de lluita integrada, que impliqui el Consell Insular, i els particulars a seguir una sèrie d’actuacions.
Per part de l’administració, les línies d’actuació es basen en:
- Seguiment i vigilància de focus declarats per garantir una detecció precoç.
- Disseny de ràdios d’actuació davant les noves deteccions.
- Gestió de sol·licituds de poda i sanejaments.
- Control d’introduccions i moviments de palmeres a l’illa.
- Controls trimestrals dels vivers.
- Resposta d’avisos.
- Eliminació del risc fitosanitari de les palmeres afectades.
- Disseny de corbes de vol, formació dels professionals (cursos de poda i sanejament mecànic).
- Campanya informativa a particulars i empreses.

Com podem prevenir-lo? Què hem de fer?
Dins de la lluita integrada que s’està seguint, la part més important és la prevenció, per tal d’evitar actuacions més agressives com són el sanejament mecànic o la destrucció de l’exemplar.
Les actuacions que s’han de seguir són:
a) Realitzar tractaments insecticides i biològics preventius autoritzats, seguint les recomanacions de l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça.
b) Sol·licitar l’autorització de poda (gestió gratuïta i amb resposta inferior a 48 h) i així rebre les recomanacions de realització més adequada, mètodes de poda segura i gestió dels residus. (Per norma general, els mesos més adequats són els mesos freds en què la plaga té menor incidència de vol; es prohibeix la poda la resta de mesos i les podes agressives i s’insta a la correcta gestió dels residus de poda, que els particulars poden traslladar a l’abocador amb autorització).
c) Notificar a l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça, la presència de palmeres afectades dins i fora de la seua propietat, ja que una detecció precoç evita la dispersió de la plaga.
Consell de Formentera: 
Telèfons: 971321087 (Ext.·3) Fax: 971321063
Correu electrònic: agricultura@conselldeformentera.cat
d) Sanejament o destrucció dels exemplars afectats, i així evitar la dispersió de la plaga (seguint les indicacions de la Conselleria d’Agricultura).
La utilització de trampes en particulars no està recomanada.

Crec que tenc una palmera afectada...
Posau-vos en contacte amb l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça, que us revisarà l’exemplar gratuïtament i indicarà sobre les mesures oportunes a seguir.
Consell de Formentera: 
Telèfons: 971321087 (Ext.·3) Fax: 971321063
Correu electrònic: agricultura@conselldeformentera.cat
És convenient consultar l’apartat de biologia de l’insecte i simptomatologia per descartar una altra incidència.

Per què el becut vermell mata les palmeres?
La larva de becut n’és la responsable, ja que en alimentar-se realitza galeries de més d’1 metre i, si aquestes galeries danyen la gemma apical, la palmera mor.
La plaga no abandona la palmera immediatament, sinó quan ja està en avançat estat de descomposició o quan és atreta per substàncies procedents d’altres palmeres com a conseqüència de les podes o per les feromones emeses pels adults.
En el cas de la palmera canària, s’observa que les fulles noves surten rosegades acabades en forma de punta de fletxa o bé folíols retallats en forma de V lateral sobre el full. Després, algunes fulles del centre de la corona, encara verdes, tomben i s’entrecreuen amb les altres. Si alguna d’aquestes fulles es desprèn, es pot observar les galeries provocades per la larva, capolls adossats al raquis de la fulla o fins i tot larves en estadis finals. Finalment, totes les fulles van cedint per l’acció barrinadora de la larva, l’ull acaba per estirar totalment (aspecte de paraigües) i la palmera mor.
En el cas de palmeres datileres, l’insecte sol atacar els fillols que creixen a la base del tronc i produeix símptomes similars als descrits anteriorment. També és habitual observar exsudats gomosos de color vermellós amb base a l’estípit (tronc).

Com puc saber si la meva palmera està o no afectada?
És convenient consultar l’apartat de biologia de l’insecte i simptomatologia per descartar una altra incidència. No obstant això, en cas de dubte, posau-vos en contacte amb els serveis especialitzats (àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça Tel.971321087 (ext.3).
Simptomatologia i Possibles confusions

Com diferenciar si la meua palmera és una palmera canària o datilera?
Tipus de Palmeres més comuns

Existeixen altres plagues que s’observin a la palmera?
De vegades podem trobar cucs blancs (Oryctes, Cetonia o gallineta) que s’alimenten de matèria en descomposició. Són de coloració blanca amb el cap negrós i la terminació de l’abdomen grisenca fosca, tenen forma cilíndrica i posseeixen tres parells de potes. Per contra, les del becut vermell són de color crema o groc ivori al principi, sense potes, piriformes i posseeixen grans mandíbules en forma de pinça.
 
Es recomana una detecció precoç de la plaga. Perquè és tan difícil detectar la plaga?
Una palmera pot estar infestada per becut vermell i no mostrar-ne símptomes durant mesos. Els símptomes que poden aparèixer són branques doblegades o seques i asimetries en les fulles per la caiguda de fulles afectades, però desgraciadament apareixen moltes vegades quan la palmera ja no té remei.
Per això es recomana tractar totes les palmeres de zones afectades pel becut encara que no vegem símptomes en les nostres palmeres i, al menor indici de simptomatologia, posau-vos en contacte amb l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça Tel.971321087 (ext.3).

Llavors, què puc fer? Estic obligat a realitzar algun tipus de seguiment i control de les meues palmeres?
Es tracta d’una plaga de quarantena i a causa del potencial elevat de dispersió, segons la llei, els propietaris (així com els productors, comerciants i corporacions locals) hauran de vigilar la presència de l’insecte Rhynchophorus ferrugineus, becut vermell, a les palmeres i comunicar a l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça Tel.971321087 (ext.3), la detecció de palmeres afectades per la plaga o amb símptomes sospitosos.
Manteniment de palmeres: poda

Em recomanau la realització de tractaments preventius?
Sí. La funció dels tractaments preventius és destruir les possibles postes d’ous, abans de la seua eclosió i abans que les larves comencin a alimentar-se. S’han de repetir amb freqüència mensual, com a mínim, a la primavera i l’estiu, ja que són els mesos en què el becut està més actiu.
Des de l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça es facilita un calendari de tractaments preventius.
Existeixen tres tipus de tractaments preventius: insecticides i/o endoteràpia i biològics.
Recomanacions

Com he de realitzar el tractament insecticida?
L’aplicació del producte s’ha de fer sobre el cabdell i la part superior del tronc, mullant molt bé dins del cabdell, amb abundant brou perquè penetri bé a les galeries interiors que l’insecte hagi pogut realitzar a la palmera.
NOTA: és molt important tenir en compte que aquests productes fitosanitaris no es podran utilitzar en el cas de palmeres en què els dàtils s’hagin de destinar al consum humà.

Què és l’endoteràpia?
Es tracta d’una tècnica d’aplicació preventiva i curativa que consisteix en l’aplicació de producte fitosanitari mitjançant injecció al tronc de la palmera.
A causa de les escasses dades obtengudes en palmeres (sí en altres arbres) l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça Tel. 971 321 087 (ext.3) i l’àrea de Medi Ambient estan duent a terme una experiència amb aquesta tècnica per poder definir els paràmetres d’aplicació (diàmetre, profunditat, pressió i volum a injectar, tipus de solució).

Hi ha cap tractament que no sigui insecticida?
Sí, hi ha un tractament biològic. Es tracta d’un nematode (Steinemema carpocapsae) que parasita les formes vives de becut vermell i és una alternativa als insecticides químics.
El producte es comercialitza amb els nematodes en pols, que s’han de barrejar amb aigua. L’aplicació sobre la palmera és foliar, però s’ha de tenir en compte que el tractament s’ha de realitzar mitjançant una motxilla amb agitador i és molt important mantenir la cadena de fred del producte fins al moment d’aplicació.

Hi ha algun moment de l’any més adequat per realitzar la poda?
Depèn de l’activitat de l’insecte, però es recomana realitzar-la durant els mesos més freds (desembre i gener) ja que pràcticament no hi ha vol d’adults. L’insecte comença la seua activitat el març i els seus màxims poblacionals es donen a la primavera i la tardor. Per la qual cosa queda PROHIBIDA la poda de palmàcies la resta de mesos de l’any.

Quan es va verificar la plaga i què hem fet fins ara?
A Formentera el primer cas d’afecció de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier ) becut vermell es detectà a la zona de Rocabella (es Pujols) a l’any 2011, i des de maig de 2013 es pot dir que tenim la plaga instal·lada a la nostra illa. Mitjançant una Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 13 de desembre de 2007, es declarà l’existència de la plaga i s’establiren les mesures per combatre-la.

Durant 2010 es publicà la resolució de la consellera d’Agricultura i pesca que modificava l’anterior i que permet introduir canvis en l’estratègia de seguiment i control (BOIB núm.77 de 25/05/2010).
Des de 2013 l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça portà a terme un pla d’eradicació que integra un seguiment de productors, comercialitzadors i importadors, la tramitació de l’autorització per a la introducció i moviment de palmeres, estableix un protocol de vigilància de les zones afectades i executa les actuacions pertinents en cas de detecció. Tot això lligat a una campanya de divulgació i de sensibilització davant la plaga a Radio Illa Formentera 107.9 FM.
Aquest protocol ha permès actuar de manera ràpida sobre els focus declarats a l’illa i s’han destruït i fet sanejaments a tots els exemplars afectats.

Es poden podar les palmeres?
La poda consisteix en l’eliminació de fulles, fillols, inflorescències i infructescències (flors i fruits), sense danyar l’estípit ni el cabdell de la palmera. Els talls han de ser nets, sense esquinços, utilitzant eines de tall adequades per a cada cas i és important no danyar l’estípit de les palmeres, ja que no regenera teixits que recobreixin la ferida.
Es recomana, en la mesura que sigui possible, no podar aquestos exemplars i, en el cas que s’hagi de fer, podar només palmes seques evitant en el possible la poda de palmes verdes, i sempre amb autorització de poda (gratuïta i resposta inferior a 48 h).
Sol·licitud d'autorització per a la poda de palmàcies

Època de poda: mesos de desembre i gener, evitant les podes severes. És convenient aplicar un tractament insecticida, o recobrir les zones tallades amb màstic o pasta cicatritzant.
No es faran podes fora dels mesos anteriorment indicats que coincideixin amb el període de més moviment de l’insecte (entre març i desembre), i si s’han de fer per raons de perill o seguretat, serà imprescindible autorització del Consell i l’aplicació de màstic i tractament insecticida en les ferides de poda immediatament després de realitzar-la. S’han d’evitar sempre podes severes.

M’agraden les palmeres sense cap tabala i completament neta, hi ha cap problema a eliminar-les i realitzar un raspallat?
Les palmeres se solen podar per raons de seguretat o estètica. Els talls de fulla verda efectuats a les palmeres emeten una hormona (kairomona) per l’olor de la qual se sent atret el becut vermell.
D’aquí la insistència en totes les actuacions preventives que es recomanen, ja que van encaminades a ocultar aquesta olor i que el becut no trobi la palmera.
Com més talls facem (i en particular, el raspallat), l’emissió d’aquesta substància serà més gran i per tant tendrem més probabilitat que la plaga arribi a la nostra palmera i a les confrontants. No obstant això, s’ha d’indicar que les tabales, una vegada seques, es poden tallar deixant la palmera ajustada al tronc.
Per aquesta raó, i perquè la legislació així ho indica, està prohibit el raspallat o el perfilat de les palmeres.

Què costa l’assessorament per part del Consell?
És important indicar que tot l’assessorament realitzat pel que fa a sol·licituds de poda, moviment i introducció de palmeres, les deteccions, les inspeccions, les recomanacions i els tractaments a realitzar, etc., en relació amb la plaga del becut, realitzats pels inspectors del Consell són GRATUÏTS.

Els productors i els comerciants tenen els mateixos controls o exigències?
Sí, a més de les detallades per a particulars, els productors i els comerciants han d’estar inscrits al Registre Oficial de Productors, Comerciants i Importadors de Vegetals (ROPCIV), i es realitzen inspeccions trimestrals en els seus vivers, així com el control i la supervisió dels exemplars de palmàcies per a venda i importació.

Si duc una palmera de fora de l’illa, té cap control? I si la trasllad dins de l’illa?
Sí, per a ambdós casos.
En el cas d’introduir una palmera, s’ha de sol·licitar autorització d’introducció a l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça, tel. 971 321 087 (ext.3)., que s’encarregarà de revisar-la. Haurà de demanar al viver d’origen un passaport fitosanitari que haurà d’acompanyar la palmera fins al seu destí.
En el cas de moure una palmera dins de l’illa, s’ha de sol·licitar l’autorització de moviment de palmeres a l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça, tel. 971 32 1087 (ext.3), que s’encarregarà de revisar la palmera abans del moviment.
Comunicació prèvia a la introducció de palmàcies dins Formentera

Tots aquests documents a sol·licitar (poda, moviment, introducció, sanejament, destrucció), on els present?
S’ha d’imprimir el document, emplenar-lo amb totes les dades, signar-lo i lliurar-lo a:
• Personalment: OAC (Consell Insular Formentera) C. de Ramon Llull. Sant Francesc. Formentera (I.Balears).
• Per fax: 971 321 063
• Per correu electrònic: agricultura@conselldeformentera.cat

En tots els casos, s’haurà d’esperar l’autorització per part de l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça, tel. 971 321 087 (ext.3). (és important indicar-hi telèfons de contacte).
El temps de resposta mitjà sol ser inferior a 48 hores després de la recepció de la sol·licitud.

Si vénen a veure la plaga, m’obligaran a tallar la palmera...
No necessàriament. Els tècnics i inspectors habilitats s’encarregaran d’avaluar i decidir l’actuació a seguir.
En el cas que no estigui afectada, es pot recomanar:
- Finestres d’observació. Obertura d’un passadís vertical de 30 a 40 cm d’amplària realitzat en el fullatge, tallant palmes fins a accedir a les fulles del pinzell central. Permet descartar o assegurar a l’equip de camp l’afectació per becut vermell.
- Tractament fitosanitari. Si es descarta la incidència de la plaga, es recomana l’aplicació d’un tractament fitosanitari preventiu.
- Seguiment de l’exemplar. Es fa el seguiment de l’exemplar per veure la seua evolució.

M’han confirmat els serveis que la meua palmera té la plaga. Quines indicacions podran seguir?
Una vegada que els tècnics hagin confirmat l’existència de la plaga, s’han de retirar i destruir totes les parts afectades. El personal tècnic avaluarà els danys i recomanarà el procediment més aconsellat.
Si els danys observats són inicials, la palmera té una probabilitat elevada de recuperació i es podrà indicar el sanejament mecànic.
Model autorització de sanejament de palmàcies/destrucció

Si els danys observats són avançats (poc habituals), és a dir, arriben a la gemma apical i afecten el meristema, la palmera és irrecuperable. En aquests casos, s’hauran d’eliminar les parts afectades, normalment la copa sencera, i la resta del tronc on s’observin galeries de l’insecte.
Sanejament de palmeres afectades: poda segura

Qui s’encarrega de destruir el material afectat?
La destrucció del material que representi risc fitosanitari, la realitzen els operadors autoritzats per l'àrea d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça, tel. 971 32 10 87 (ext.3), contractats pel particular. En cap cas es permet la gestió d'una palmera infectada per personal no autoritzat pel Consell, amb risc de sanció.
Operaris autoritzats per a realitzar sanejaments/destruccions

Què faig amb les restes de poda, sanejament o eliminació de la palmera?
Les restes no infectades podran anar a l’abocador amb l’autorització corresponent.
No obstant això, les restes infectades s’hauran de tractar, aïllar i portar a l’abocador controlat el dia que marquin els serveis tècnics.

En què consisteix el sanejament mecànic?
Es tracta d’una tècnica realitzada per un podador especialitzat i autoritzat pel Consell que consisteix en l’eliminació de les parts afectades fins a arribar als teixits sans. La supervivència de l’exemplar dependrà de l’estat sanitari de la palmera, del nivell d’afectació de la plaga, de la realització del sanejament i posterior manteniment de l’exemplar amb els tractaments recomanats.
El principal avantatge és la no-desaparició de l’exemplar, una operació més simple i més barata que la destrucció.

Per fer un sanejament mecànic he d’estar autoritzat: com aconsegueix aquesta autorització?
Haureu de realitzar un curs de formació específica de sanejament mecànic que pot oferir l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça, tel. 971 321 087 (ext.3), se us supervisa el treball realitzat i se us inclou en la llista de personal autoritzat.
Tots els treballs de sanejament mecànic han d’estar autoritzats i supervisats per l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça Tel.971321087 (ext.3).

Hi ha cap llei sobre aquest tema que sigui de compliment obligat?
Sí.
Llei 43/2002 de 20 de novembre de Sanitat Vegetal
Resolució de la Consellera d’Agricultura i Pesca, de 12 de maig de 2010, per la qual es declara l’existència de la plaga de Becut Vermell i s’estableixen les mesures per combatre’l

ministerio_agricultura_1

agricultura_governbalear_1

aforavila_1

covib_1

permacultura_1