• Català
  • Castellano
  • English
Casal d'Entitats

Casal d'Entitats

Casal entitats

Casal d'Entitats
Per tal de desenvolupar els objectius de participació i aconseguir una participació més activa de la ciutadania de Formentera, des de l’àrea de Participació Ciutadana i Igualtat del Consell de Formentera, s’ha treballat intensament per a la constitució del Consell d’Entitats de Formentera, òrgan màxim de coordinació de les diverses entitats de l’illa.

Arran de diverses reunions informatives amb totes les associacions legalment constituïdes, s’han definit les característiques i els objectius d’aquesta entitat, entre els quals destaquen la creació de nous canals de comunicació entre el Consell i els ciutadans i ciutadanes, el foment de la participació de la ciutadania formenterera en la gestió dels afers públics de la nostra illa o el reforç del teixit associatiu mitjançant una política de suport a les entitats.

Així mateix, corre a càrrec de la institució insular la dotació de mitjans humans i materials, per tal de posar a disposició de les entitats, tota la infraestructura necessària per al seu desenvolupament, dissenyant i executant un equipament cívic adequat a la dinàmica de l’associacionisme local i a les possibilitats de Formentera. En aquesta línia, la disponibilitat del Casal d’Entitats suposa una seu per al Consell d’entitats i un espai a disposició de les entitats formentereres.
Les entitats inscrites en el Registre d’Entitats Ciutadanes de Formentera, que amb la constitució del Consell d’Entitats poden optar a ajudes econòmiques, a l’ús de les dependències del Consell, a sol·licitar informacions, a consultar els arxius i registres del consell, a participar en el ple del Consell o a exercir els drets de proposta, intervenció i consulta popular, entre altres drets.

El Consell d’Entitats de Formentera està compost per les vocalies de les entitats, composades per un membre de cada entitat inscrita i un secretari/a, les vocalies polítiques, que corresponen a un membre de cada un dels grups polítics del Consell, el president de la màxima institució de l’illa o el conseller/a en qui delegui com a president del Consell, així com un membre del Consell d’Entitats nomenat per la presidència, que actuarà de vicepresident/a.

En definitiva, es tracta de fomentar el creixement de la participació ciutadana, com a aprofundiment de la democràcia representativa i com a afegit de qualitat en la gestió de les polítiques públiques.

La constitució del Consell d’Entitats està regulada en el Reglament Orgànic del Consell de Formentera (ROC), títol V, articles del 174 a 199. Atenent aquest marc legal, són considerades entitats ciutadanes qualsevol forma d’integració col·lectiva, constituïda per a la promoció o defensa de valors o interessos generals o sectorials dels residents,  vesins o vesines.

Totes aquelles associacions o entitats sense ànim de lucre que vulguin formar part del Consell d’Entitats i disposar del Casal d’Entitats, han d’estar prèviament registrades al Registre d’Entitats Ciutadanes de Formentera. Poden optar al registre totes aquelles entitats culturals, esportives, recreatives, ecologistes, juvenils, associacions de veïns i associacions de caràcter social, d’àmbit insular o amb delegació a l’illa, per a més informació contacta amb l’àrea de participació i igualtat del Consell al telèfon 971 32 12 75 o per correu electrònic a participacio@formentera.es.

Sol·licitud d'armari amb clau al Consell d'Entitats, feu click aquí
Per sol·licitar clau d'accés enviau un correu electrònic a participacio@formentera.es
Consulta disponibiitat al nostre calendari

Ens trobareu a:
Carrer de l'Arxiduc Lluís Salvador, 2
07860 Sant Francesc
Tel. 971.32.10.87
participacio@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera

Ràdio Illa

ministerio_igualdad_1

institut_balear_dona_1

participacio_govern_1