C22/2010 Projecte de l'obra "Peatonalització i millora d'infraestructures de la Avda. Porto Salè"

C22/2010 Projecte de l'obra "Peatonalització i millora d'infraestructures de la Avda. Porto Salè"

Assumpció direcció facultativa

Memòria constructiva

Plecs:
Plec de condicions particulars d' índole facultativa

Plec de prescripcions tècniques particulars

Pressupost

Estudi seguretat i salut

Annexes Projecte

Plànols:
Plànol urbanització 561

Plànol urbanització 562

Plànol urbanització 563

Plànol urbanització 564