C19/2010 Projecte de l’obra “Peatonalització i instal·lacions del carrer Rocaplana i Plaça Europa"

C19/2010 Projecte de l’obra “Peatonalització i instal•lacions del carrer Rocaplana i Plaça Europa".

Documentació de descàrrega:
- Documentació gràfica
- Estudi de seguretat i salut
- Medicions i pressupost
- Memòria descriptiva
- Memòria normativa
- Plec de condicions
- Projecte d'instal·lacions