• Català
  • Castellano
  • English
Lloguers

Lloguers

BOE 113 -23/042020 Revisió i modificació els tipus d'interès efectius anuals vigents per als préstecs qualificats o convinguts concedits en el marc del Programa 1996 del Pla d'Habitatge 1996-1999, Pla d'Habitatge 1998-2001, Pla d'Habitatge 2002-2005 i Pla d'Habitatge 2005-2008

Resolució de 7 d'abril de 2020, de la Secretaria d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 31 de març de 2020 (BOE Núm. 113 de 23 d'abril de 2020).
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4574.pdf

 

Ajudes al LLOGUER

https://www.caib.es/sites/faqs-covid/ca/ajudes_lloguer/

 
Ajudes HIPOTECA

https://www.caib.es/sites/faqs-covid/ca/ajudes_hipoteca/

 
Mesures HABITATGE (CAIB)

https://www.caib.es/sites/faqs-covid/ca/mesures_habitatge/

 
Decret llei 6/2020, d'1 d'abril, mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària (BOIB Núm. 48 1 d'abril de 2020 Sec. I. - Pàg. 10848)

  • Mesures relatives a les ajudes al lloguer d'habitatge.

 

Moratòria de deute hipotecari per a l'adquisició d'habitatge habitual (RD 8/2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

 
Moratòria d'hipoteques d'habitatges i locals (RD 11/2020)

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/dof/spa/pdf

 
Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19

  • Suspensió dels desnonaments: per lloguer per a les persones vulnerables durant sis mesos i pròrroga de la mateixa durada per als contractes que estiguin a punt de vèncer.
  • Ajuda als inquilins (microcrèdits estatals al 0%).

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/12/7/dof/spa/pdf