• Català
  • Castellano
  • English
Regulació de s'Estany des Peix El Consell de Formentera regularà per llei els fondejos i amarraments a s’Estany des Peix

El Consell de Formentera regularà per llei els fondejos i amarraments a s’Estany des Peix

El president del Consell Insular de Formentera, conseller de Litoral i diputat autonòmic per la pitiusa del Sud, Llorenç Córdoba, ha aconseguit que, en virtut de Llei del Parlament, s'estableixi que sigui la mateix administració insular la que reguli s’Estany des Peix. Córdoba ha pactat amb el Govern balear que s'inclogui en el Pressupost General de la Comunitat Autònoma una disposició addicional, en aquest cas la novena, per la qual s'especifica que serà el Consell Insular de Formentera al a qui correspongui, entre altres actuacions, “l'aprovació del reglament pel qual es regula el fondeig, el règim jurídic de les instal·lacions, el compliment d’aquest i la tramitació del règim sancionador de les instal·lacions d'amarrament a s’Estany des Peix”. Així mateix, correspondrà al Consell formenterer l'elaboració i l'aprovació de l'Ordenança per al cobrament dels ingressos derivats dels amarraments i dels fondejos. Aquesta aprovació és fruit del treball realitzat pel conseller de Litoral, Lorenzo Córdoba, amb l'assessorament jurídic del secretari de la institució, i ratifica “la voluntat plena del Consell Insular de protegir i regular la competència que té per a aprovar el reglament que gestionarà el fondeig a s’Estany” independentment del text del reglament aprovat de manera inicial en el seu moment. Aquesta disposició addicional als Pressupostos de la Comunitat Autònoma per a 2024 suposa, en el fons, que existirà, previst per Llei, una “cogestió” al Parc Natural “en un àmbit de tant interès per al Consell de Formentera com és el de regular el fondeig a s’Estany des Peix”, ha afirmat Córdoba. Com a primera conseqüència d'aquest acord entre Consell i Govern, el reglament que reguli aquest enclavament del Parc Natural de ses Salines l'aprovarà definitivament l'administració de Formentera, i així vendrà establert per Llei. “Això acredita plenament la capacitat del Consell Insular d'aprovar una reglamentació de tan ampli abast i significació, com la que es pretén, per a la gestió ambiental de s’Estany des Peix”. “És una decisió molt important que demostra el valor i l'interès que té aquest espai tant per a la protecció mediambiental com per a la protecció patrimonial (pels valors relatius a escars existents, amarraments tradicionals, etc.)” per a l'illa de Formentera, ha sentenciat el conseller de Litoral i president insular. Cal recordar que, fins al moment, les competències eren del Govern balear, que, mitjançant Conveni, va atribuir part d'aquestes competències al Consell, per a l'estricte àmbit del fondeig a s’Estany. Gràcies a aquest acord, hi haurà una cogestió real d'aquest enclavament i el Consell disposarà de competències pròpies per a la seva gestió, reconegudes per Llei.

Wifi  Formentera